User login

เช็คสถานะพัสดุ

เลขพัสดุ ต่อไปนี้จะแสดงเรียงตามวันที่ล่าสุดนะคะ

เลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วยตัว R(ลงทะเบียน) และ ขึ้นต้นด้วยตัว E(EMS) ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเลขพัสดุผ่านระบบออนไลน์ของไปรษณีย์ไทย โดยไปที่ ลิ้งค์ตรวจสอบสถานะพัสดุปณ.

*** ยกเว้น เลขพัสดุที่ขึ้นต้นด้วย ตัวอักษร P จะไม่สามารถใช้วิธีตรวจสอบผ่านลิ้งค์ดังกล่าวได้ค่ะ ต้องโทรสอบถามโดยตรงได้ที่

call center ของไปรษณีย์ไทย โทร 1545 หรือ 0 2831 3131

วันที่ส่งของ รหัสสั่งซื้อ ชื่อผู้รับ นามสกุล เลขพัสดุ (Tracking No.) รหัสปณ.
2017-07-20, พฤ #25566 ศุภมาศ ไอซ... ER694230797TH 10540
2017-07-20, พฤ #25564 สุชาดา วิช... ER694230806TH 47160
2017-07-20, พฤ #23010 ฉวีวรรณ เลิ... ER694230735TH 10500
2017-07-20, พฤ #25511 Tom ทอม... KERRY RMA2000312047 10530
2017-07-20, พฤ #25570 ฑาริกา นเร... ER694230766TH 42000
2017-07-20, พฤ #25568 ธณัชพร วณิ... ER694230752TH 12120
2017-07-20, พฤ #25569 ร.ต.อ.หญิง ธัญชนก ขุ่... RK430798837TH 73000
2017-07-20, พฤ #25567 อนุสรา บุญ... ER694230749TH 17000
2017-07-19, พุธ #25559 เมทินี เจี... PB519298307TH 10240
2017-07-19, พุธ #25558 ณัฐพล ศัก... ER694230616TH 12130
2017-07-19, พุธ #25560 นางสาวศิริพร พลภ... ER694230576TH 26000
2017-07-19, พุธ #25543 ชญานิน หมู... RK430798797TH 10110
2017-07-19, พุธ #25563 สุรสิงห์ กสิ... ER694230633TH 10520
2017-07-19, พุธ #25562 รักษิณา เอก... ER694230620TH 11110
2017-07-18, อังคาร #25557 ศิวิมล ขาวเจริญ โทร... ER694230602TH 10800
2017-07-18, อังคาร #25556 ชวิศา เทภ... ER694230580TH 10540
2017-07-18, อังคาร #25547 กุลรพี วรเ... ER694230664TH 85000
2017-07-18, อังคาร #25555 ฝันดาว จิร... ER694230593TH 10500
2017-07-17, จันทร์ #25536 คณิดา สลา... ER694230704TH 40000
2017-07-17, จันทร์ #25535 อรอุมา ยาง... ER694230718TH 11120
2017-07-17, จันทร์ #25526 พรเพ็ญ กรก... RK430798749TH 13210
2017-07-17, จันทร์ #25542 ปุณฑริกา ชุ่... ER694230721TH 36230
2017-07-17, จันทร์ #25531 จันทรา โวห... RK430798885TH 10240
2017-07-17, จันทร์ #25398 พุทธิพิม บุศ... ER694230545TH 67130
2017-07-17, จันทร์ #25552 อณัฐภิสา จัน... ER694230695TH 30130
2017-07-17, จันทร์ #25553 คุณ วรนุช คัน... ER694230655TH 11110
2017-07-17, จันทร์ #25550 นางสาวพัชรินทร์ ไชย... ER694230681TH 27120
2017-07-17, จันทร์ #25548 เกวลินต์ นำด... ER694230491TH 10170
2017-07-17, จันทร์ #25546 นส.สุมาลี กีร... ER694230505TH 10170
2017-07-17, จันทร์ #25549 ชวิศา เทภ... ER694230559TH 10540
2017-07-17, จันทร์ #25540 วิภา อัน... ER694230531TH 41280
2017-07-17, จันทร์ #25537 พรทิพย์ ตั้... RK430798752TH 32000
2017-07-17, จันทร์ #25544 ยารินทร เผ่... ER694230678TH 82140
2017-07-14, ศุกร์ #25522 พัชรียา ชูก... ER694230426TH 10120
2017-07-14, ศุกร์ #25524 อณัฐภิสา จัน... ER694230465TH 30130
2017-07-14, ศุกร์ #25530 เบญจวรรณ บุญ... ER694230457TH 83000
2017-07-14, ศุกร์ #25529 นส.ภาคินี ดวง... ER694230412TH 33180
2017-07-14, ศุกร์ #25525 สิริภคณัฐ กริ... RK430798766TH 10140
2017-07-14, ศุกร์ #25532 อิสริยา เฉิ... RK430799965TH 21150
2017-07-13, พฤ #25521 นางสาวนาฎยา อุด... ER694230474TH 24140
2017-07-13, พฤ #25520 สาวิตา เปา... ER694230514TH 12000
2017-07-13, พฤ #25519 คุณรักษ์ ทอง... ER694230430TH 93160
2017-07-13, พฤ #25497 สิรินาถ อรท... ER694230443TH 80120
2017-07-13, พฤ #25515 ศิริวรรณ นกน... ER694230488TH 73210
2017-07-13, พฤ #25514 สุชีรา เขี... RK430798845TH 10230
2017-07-13, พฤ #24241 สุศักดา กล่... ER694230528TH 83110
2017-07-13, พฤ #25488 เบญจมาศ เพช... ER694230562TH 84220
2016-11-30, พุธ #23729 พร พรกนก แสน... EQ482379380TH 11110
2017-07-12, พุธ #25500 คุณวรรณิสา จุณ... RK430798695TH 10900
2017-07-12, พุธ #25504 วรรณภรรธน์ ศิริรัตน์ Tel... ER694230324TH 10240

กลับสู่ด้านบน